เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่
1

CPFNW ซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า ส่งออก จำหน่ายสินค้า และให้บริการที่เกี่ยวข้องจาก CPM

2

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติให้ (1) บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด” เป็น “บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)” (2) เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็น 0.50 บาท และ (3) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 33,350,000 บาท จากเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 833,350,000 บาท

3

วันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท CPF มีมติอนุมัติให้บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด ("CPFRF") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อเครื่องหมายการค้าและเครี่องหมายบริการ “FIVE STAR” ที่จดทะเบียนใน 12 ประเทศ จากบริษัท เครือเจริญ โภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ “FIVE STAR”

พัฒนาการของบริษัทปี 2565
1

บริษัทได้รับสัดส่วนการถือครองหุ้น จาก CPM จากธุรกรรมการปรับโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ในบริษัทต่อไปนี้

  • หุ้น 99.99% ในบริษัท Chester’s, IPF and CPFRF;
  • หุ้น 100% of ในบริษัท CPFFP, CPFHK and CPFSG;
  • หุ้น 52% ในบริษัท CPFDK; และ
  • CPFHK ได้เข้าซื้อหุ้น 99.99% ในบริษัท CPFEU และหุ้น 100% ในบริษัท CPC.
พัฒนาการของบริษัทปี 2566
พัฒนาการของบริษัทปี 2564
1

WBG ได้ดำเนินการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทย่อยจำนวน 119 บริษัทในประเทศอังกฤษ จากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการนำเข้า ซึ่งได้เปลี่ยนเกณฑ์การจัดสรรโควตาการนำเข้าจากจำนวนบริษัทที่ได้รับอนุญาตเป็นปริมาณในการนำเข้า

2

CPFEU โอนกิจการ Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC (“CPFO”) ให้แก่ CPF

3

Paulsen Food GmbH ดำเนินการรวมบริษัทย่อยจำนวน 73 บริษัท เข้ามาในกิจการของ Paulsen Food GmbH

พัฒนาการของบริษัทปี 2565
พัฒนาการของบริษัทปี 2563
1

CPFEU เข้าซื้อหุ้นสามัญ 100% WBG, ที่มีธุรกิจหลักคือการขายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ RTE ให้กับผู้ค้าปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และลูกค้าผู้ผลิตอาหารในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรป

พัฒนาการของบริษัทปี 2564
พัฒนาการของบริษัทปี 2562
1

CPF Europe S.A.  เข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีก 5% ใน Paulsen Food GmbH

พัฒนาการของบริษัทปี 2563
พัฒนาการของบริษัทปี 2561
1

CPFUK เข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีก 40% ใน The Food Fellas Limited

2

CPF Europe S.A. เข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีก 42.47% ใน CPFUK

พัฒนาการของบริษัทปี 2562
พัฒนาการของบริษัทปี 2560
1

CPFEU เข้าซื้อหุ้น 94.9% ของบริษัท Paulsen Food GmbH ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดหาและขายผลิตภัณฑ์อาหารแก่ผู้ให้บริการด้านอาหารและผู้ผลิตอาหารในเยอรมนีและประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆ

พัฒนาการของบริษัทปี 2561
พัฒนาการของบริษัทปี 2559
1

CPFUK เข้าซื้อหุ้น 59.99% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ The Food-Fellas Limited ซึ่งประกอบธุรกิจบริการด้านอาหาร เช่นการนำเข้า และ การจัดจำหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ จากทั่วโลกให้แก่ลูกค้าในประเทศต่างๆรวมถึงสหราชอาณาจักร

พัฒนาการของบริษัทปี 2560
พัฒนาการของบริษัทปี 2557
1

CPFDK เข้าซื้อหุ้น 29% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดในบริษัท Kalino Food AB ในประเทศสวีเดน

พัฒนาการของบริษัทปี 2559
พัฒนาการของบริษัทปี 2555
1

CPF เข้าซื้อหุ้น 99.99% ของบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (“Chester’s”) ซึ่งดำเนินธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทย

2

บริษัทได้ก่อตั้งธุรกิจศูนย์อาหารภายใต้ชื่อ “ซีพี ฟู้ดเวิลด์” (“Food World”) ในประเทศไทย และได้โอนกิจการให้กับ CPFRF ในเวลาต่อมา

พัฒนาการของบริษัทปี 2557
พัฒนาการของบริษัทปี 2548
1

CPF เปิดตัวธุรกิจ “ห้าดาว” ซึ่งดำเนินธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์

พัฒนาการของบริษัทปี 2555
พัฒนาการของบริษัทปี 2543
1

CPF จัดตั้งบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (“CPFT”) ในประเทศไทย

พัฒนาการของบริษัทปี 2548
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x