เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
ข้อมูลหุ้นกู้
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลหุ้นกู้เพิ่มเติม
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
CPF261A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 13,064.50
วันที่ออก: 22 ม.ค. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 22 ม.ค. 2569
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 5
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
2.99%
CPF281B

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 4,028.70
วันที่ออก: 22 ม.ค. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 22 ม.ค. 2571
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 7
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.15%
CPF311A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 5,034.40
วันที่ออก: 22 ม.ค. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 22 ม.ค. 2574
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.60%
CPF331A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4
มูลค่า(ล้านบาท): 5,372.40
วันที่ออก: 22 ม.ค. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 22 ม.ค. 2576
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.80%
CPF231A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5
มูลค่า(ล้านบาท): 2,500.00
วันที่ออก: 22 ม.ค. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 22 ม.ค. 2566
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 2
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
1.75%
CPF246A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 8,407.60
วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2567
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 4
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.00%
CPF276A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 7,164.4
วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2567
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 4
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.00%
CPF246B

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 2,725.00
วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2570
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 7
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.40%
CPF276B

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4
มูลค่า(ล้านบาท): 2,643.00
วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2570
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 7
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.40%
CPF326A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5
มูลค่า(ล้านบาท): 940.00
วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2575
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.75%
CPF356A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 6
มูลค่า(ล้านบาท): 3,120.00
วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2578
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 15
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.00%
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
CPFTH252A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 13,445.00
วันที่ออก: 20 ส.ค. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 20 ก.พ. 2568
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 4.5
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.15%
CPFTH278A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 2,359.10
วันที่ออก: 20 ส.ค. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 20 ส.ค. 2570
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 7
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.35%
CPFTH308A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 806.10
วันที่ออก: 20 ส.ค. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 20 ส.ค. 2573
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.55%
CPFTH328A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4
มูลค่า(ล้านบาท): 872.60
วันที่ออก: 20 ส.ค. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 20 ส.ค. 2575
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.80%
CPFTH358A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5
มูลค่า(ล้านบาท): 2,517.20
วันที่ออก: 20 ส.ค. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 20 ส.ค. 2578
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 15
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.11%
CPFTH235A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 4,000.00
วันที่ออก: 30 พ.ค. 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พ.ค. 2566
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 4
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
2.91%
CPFTH255A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 2,000.00
วันที่ออก: 30 พ.ค. 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พ.ค. 2568
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 6
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.34%
CPFTH275A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 500.00
วันที่ออก: 30 พ.ค. 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พ.ค. 2570
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 8
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.65%
CPFTH295A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4
มูลค่า(ล้านบาท): 4,000.00
วันที่ออก: 30 พ.ค. 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พ.ค. 2572
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.00%
CPFTH315A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5
มูลค่า(ล้านบาท): 6,500.00
วันที่ออก: 30 พ.ค. 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พ.ค. 2574
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.18%
นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

แผนก: ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: อาคารตรีทิพย์ ชั้น 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดต่อ:
คุณปทิตตา เห็นสว่างโทรศัพท์: 0-2230-2895, 0-2230-1478
คุณภัทร์สุดา บุญสะอาดโทรศัพท์: 0-2230-2895, 0-2636-5696
โทรสาร: 0-2230-1893
อีเมล: [email protected]
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

แผนก: งานนายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทนชำระเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: 3000 อาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 5 เอ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ติดต่อ:
คุณนิพนธ์ จาดขำโทรศัพท์: 0-2299-1825
คุณดวงนภา สุทธิประภาโทรศัพท์: 0-2299-1830
คุณเกวลี ผุดเอียดโทรศัพท์: 0-2299-1830
โทรสาร: 0-2242-3270
อีเมล: [email protected]
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

แผนก: ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์
ที่อยู่: เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ติดต่อ:
คุณกนกรัตน์ อิศรวิริยะกุลโทรศัพท์: 0-2296-5715
โทรสาร: 0-2683-1302
อีเมล: [email protected], [email protected]
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

แผนก: บริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 ปฏิบัติการธุรกิจบริการหลักทรัพย์
ที่อยู่: ชั้น 15 North Wing, อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ:
โทรศัพท์: 0-2128-2323–9
โทรสาร: 0-2128-4625
อีเมล: [email protected]
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

แผนก: ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: อาคารตรีทิพย์ ชั้น 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดต่อ:
คุณธนันญา ดวงดาราโทรศัพท์: 0-2230-1894
คุณนาถฤดี ลีโทชวลิตโทรศัพท์: 0-2626-4537
โทรสาร: 0-2626-4545
อีเมล: [email protected]
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

แผนก: ฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์
ที่อยู่: เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ติดต่อ:
คุณศรีสุนันท์ ทุติยะโพธิโทรศัพท์: 0-2296-3582
คุณเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์โทรศัพท์: 0-2296-5557
คุณยุราพรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาโทรศัพท์: 0-2296-4808
โทรสาร: 0-2683-1298
อีเมล: [email protected]
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

แผนก: ฝ่ายบริการตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 977/2 ชั้น 3 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ:
คุณมานพ ผากาโทรศัพท์: 0-2298-0828
โทรสาร: 0-2298-0835
อีเมล: [email protected]
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

แผนก: บริการผู้ดูแลผลประโยชน์ ปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ที่อยู่: ชั้น 17 North Wing, อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ:
คุณณัฐพนธ์ หอมละออโทรศัพท์: 0-2128-2291
โทรสาร: 0-2128-4621
อีเมล: [email protected]
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x