เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่
รับฟัง เรียนรู้ สู่เครือข่ายผู้บริโภค
เสียงสะท้อนจากลูกค้าและผู้บริโภคมีความสำคัญต่อการสนับสนุนและผลักดันให้บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค เราจึงสร้างช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของลูกค้าและผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและบริการของเรา สอดคล้องตามนโยบายการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนด้านการค้าและการส่งออก และนโยบายด้านการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ สำหรับช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของเรา ได้แก่ ศูนย์ผู้บริโภค การเข้ามาติดต่อที่บริษัทโดยตรง อีเมล เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก กระทู้ออนไลน์ เป็นต้น
ศูนย์ผู้บริโภคทำหน้าที่ให้บริการแบบครบวงจร ทั้งให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียนและบริการ ตลอดจนรับสั่งและจัดส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยกำหนดรูปแบบในการจัดการข้อร้องเรียนไว้ 3 ระดับเวลาตามความรุนแรงของปัญหา ศูนย์ผู้บริโภคซีจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบจนกระทั่งปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียนได้รับการแก้ไข สำหรับการร้องเรียนผ่านทางช่องทางอื่นๆ ก็จะส่งต่อเรื่องร้องเรียนมายังศูนย์ผู้บริโภคเพื่อดำเนินการต่อไป
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x