เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในปี 2593 สหประชาชาติคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 9.8 พันล้านคน ส่งผลให้ความต้องการอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60 เทียบกับปี 2548 ในขณะที่ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และความรุนแรงของมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร อาทิ การขาดแคลนและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ การหยุดชะงักของกระบวนการผลิตจากการขาดแคลนน้ำหรือประสบภัยน้ำท่วม ด้วยเหตุนี้ การปรับตัวและการวางมาตรการเชิงรุกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง
แนวทางการบริหารจัดการ
 • บริษัทสร้างการมีส่วนร่วมทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อยกระดับการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับบริษัทและอุตสาหกรรม และป้องกันข้อขัดแย้งกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่อาจเกิดขึ้น

การดำเนินการ

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการดำเนินโครงการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน การลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบ การลดการใช้น้ำ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า อีกทั้งยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน เพื่อให้ผู้บริโภครู้สคกมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อบริโภคผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงมีโครงการเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ เพื่อรักษาป่าต้นน้ำและความอุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่

บริษัทผลักดันการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสัดส่วนการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ รวมถึงการจัดการและเพิ่มมูลค่าของเสีย/น้ำเสียให้เปลี่ยนมาเป็นพลังงาน ขณะเดียวกัน ยังส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบสถานประกอบการ เพื่อช่วยดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ด้วย

บริษัทกำหนดนโยบายการจัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร โดยมีเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

แนวทางปฎิบัติ:

1. จัดทำฐานข้อมูลการสูญเสียอาหาร อาหารส่วนเกิน และขยะอาหาร สอดคล้องกับข้อกำหนด Food Loss & Waste Protocol

ได้เริ่มศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลการสูญเสียอาหารเชิงปริมาณ และคุณภาพ ที่อ้างอิงตามแนวทางการเก็บข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ (FAO) เพื่อประเมินการสูญเสียอาหารและหามาตรการลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีโครงการนำร่องในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สดและไข่ไก่ เพื่อหาจุดวิกฤตของการสูญเสียอาหาร (Hotspot) นำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อป้องกันและลดการสูญเสียอาหารให้น้อยลง

2. ลดการสูญเสียอาหาร อาหารส่วนเกิน และขยะอาหารตั้งแต่ต้นทางการผลิต ภายใต้กรอบการการบริหารจัดการ

3. สนับสนุนการนำอาหารสูญเสีย อาหารส่วนเกิน และขยะอาหารมาหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์บนพื้นฐาน เศรษฐกิจหมุนเวียนและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. สร้างความตระหนักและส่งเสริมด้านการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน เพื่อลดการสูญเสียอาหารอาหารส่วนเกิน และขยะอาหาร ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ เช่น ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ พนักงาน และเกษตรกร ด้วยการมีโครงการความร่วมมือต่างๆ การสื่อสาร การให้ความรู้ และการรณรงค์

ด้วยความสำคัญของทรัพยากรน้ำต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับบริษัทฯ ตระหนักดีถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เราจึงให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกสถานที่ตั้งของสถานประกอบการใหม่บนพื้นฐานการจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นควบคู่ไปกับการวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการออกแบบกระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่ต้องคำนึงถึงความสมดุลของประสิทธิภาพในการผลิตร่วมกับการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าอีกด้วย

 • การจัดการน้ำในกระบวนการผลิต
 • บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอนการผลิต โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามา สนับสนุนตลอดกระบวนการเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำให้คุ้มค่ามากที่สุด

 • การจัดการน้ำทิ้ง
 • บริษัทฯ พยายามอย่างยิ่งในการพัฒนากระบวนการผลิตโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่จะเกิดขึ้น และยังออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถหมุนเวียนน้ำที่บำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วโดยห้องปฏิบัติที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก

 • การจัดการแหล่งน้ำร่วมกับชุมชน
 • บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำดัญในการดำรงชีวิต จึงดำเนินโครงการต่างๆร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ดูแลแหล่งน้ำ และพัฒนาการเข้าถึงแหล่งน้ำของชุมชน

  บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำจัดของเสียเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการตามมาตรฐานและการเพิ่มมูลค่าของกากของเสียจากกระบวนการผลิต อีกทั้งบริษัทฯ ยังประยุกต์ใช้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด รวมถึงการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

  www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
  x