เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่
พัฒนาการเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการพัฒนากลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ประชาชนและบริษัท โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (UN SDGs) และหลักการสากลตามแนวทางข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เพื่อเป้าหมายในการยกระดับสุขภาพของทุกคนในสังคมด้วยการดูแลและป้องกัน บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ การพัฒนานวัตกรรมใหม่

การจัดการความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ

ภารกิจของบริษัทฯ คือการทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคและลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันในทุกภูมิภาคทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นยังคำนึงถึงผลกระทบในเชิงบวกด้วยการสร้างความตระหนักรู้ผ่านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

นอกจากการให้ความสำคัญกับรสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้บริโภคในปัจจุบันยังตระหนักถึงสุขภาพมากขึ้น และให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีและการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ดังนั้น ผู้บริโภคทั่วโลกจึงชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ดีกว่าเดิมต่อสุขภาพ และมีความรอบรู้มากขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพของอาหาร ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ

ในการตอบสนองต่อแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงในด้านความพึงพอใจและความตระหนักรู้ที่มีมากขึ้น บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาในการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมและตรงตามข้อกำหนดด้านโภชนาการของผู้บริโภคแต่ละช่วงวัยและที่มีสุขภาพที่แตกต่างกัน โดยเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 ขององค์การสหประชาชาติ คือ “ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน” (United Nations’ Sustainable Development Goal 2 “End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture”)

ความปลอดภัยด้านอาหาร

ความมั่นคงด้านอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร และโภชนาการที่ดี เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของประชากร อาหารที่ปนเปื้อนทำให้เกิดโรค ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบทั่วโลกทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ และสร้างแรงกดดันต่อระบบและงบประมาณด้านสาธารณสุข ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านอาหารแบบครบวงจร (Food Solutions) ระดับโลก บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และได้นำแนวทางต่างๆ มาใช้เพื่อดำรงคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

การตลาดอย่างรับผิดชอบ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่ให้ข้อมูลและสร้างความตระหนักรู้ สนับสนุนลูกค้าของบริษัทฯ และผู้บริโภคให้ตระหนักถึงโอกาสที่มีในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพและต่อชุมชนของตน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญในการสร้างความโปร่งใส และให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูล และเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการ ความชื่นชอบ และวิถีชีวิตของผู้บริโภค

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะวางรากฐานการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างแข็งแกร่งบนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคโดยเป็นไปตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations’ Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)) บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคมประกอบด้วย

  • การไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทฯ ตระหนักและเห็นคุณประโยชน์ของการนำความคิด ทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างของบุคลากรมาต่อยอดให้เป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทจึงเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง ไม่มีการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด อีกทั้งได้กำหนดนโยบายเรื่องการเลือกปฏิบัติไว้เป็นหลักเกณฑ์เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราอย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวคิดด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆ เช่น การสร้างคุณค่าทางสังคม สร้างความเป็นสากล การลงทุนในชุมชนในทุกกระบวนการ เป้าหมายและความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนสาธารณะสะท้อนให้เห็นในนโยบายและความมุ่งมั่นของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหัวข้อสำคัญ 2 หัวข้อ:

สิทธิมนุษยชน

ในปี 2565 บริษัทฯ เน้นย้ำถึงเจตนารมณ์ในการเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงสิทธิของกลุ่มชนที่หลากหลายและเปราะบาง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่างๆ รวมถึง จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติและการต่อต้านการล่วงละเมิด

จรรยาบรรณพนักงาน มีการกำหนดกรอบแห่งค่านิยมที่สำคัญและความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อพนักงานและกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต คุณภาพ บุคลากร และทรัพย์สิน ซึ่งเป็นมาตรฐาน เพื่อการปฏิบัติที่เป็นสากลทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ มรนโยบายการบริหารความหลากหลาย เพื่อป้องกันและปกป้องพนักงานทุกระดับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจากการเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา สถานะทางสังคม เพศวิถีเพศสภาพ อายุ สภาพร่างกาย แนวคิดทางการเมือง ภาษา และสถานภาพการสมรส หรือในด้านอื่น ๆ ตลอดจนสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมความเคารพซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ และการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันสำหรับพนักงานทุกคน

การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารที่มีต่อกลุ่มชนที่มีความเปราะบางทางสังคม เช่น เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะวิกฤต เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการดำเนินการกับปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ จัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนการแก่กลุ่มชนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงโครงการ “ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19” และ โครงการ “ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19” ในประเทศไทย

บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมคุณค่าทางสังคมในบรรดาคู่ค้าของบริษัทฯ และผู้ประกอบการรายย่อยที่บริษัทฯ ดำเนินงานด้วย ซึ่งรวมถึงการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาแก่ผู้คนในสังคม ให้สามารถก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงและสร้างเสริมชุมชนให้แข็งแกร่งและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ นำเสนอรูปแบบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการร้านแฟรนไชส์ห้าดาว ซึ่งรวมถึง ซุ้ม (Kiosk) จำหน่ายไก่ห้าดาว ร้านสตาร์ คอฟฟี่ (Star Coffee) ร้านเป็ดเจ้าสัว (Chao Sua Duck) ร้านไฮพอร์ค (Hi Pork) และร้านข้าวมันไก่ไห่หนาน (Hainanese Chicken Rice)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคิดค้นนวัตกรรมสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในการยกระดับการบริหารจัดการผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของในการดำเนินงานและการผลิต ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบแนวคิดด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการปล่อยทิ้งวัสดุออกสู่สิ่งแวดล้อม และการบริหารการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ได้นำแนวทางการจัดการทั้งการจัดทำนโยบายและกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (SHE&En standard) รวมถึง การฝึกอบรม การประเมินผลการทำงาน และติดตามดัชนีหลักที่บ่งชี้ถึงผลการทำงาน (KPI) การวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการบริหารจัดการของเสียและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งมีการดำเนินการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการบรรเทาผลกระทบเและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อยกระดับความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-Zero)

ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ เน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ (Low Carbon) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน และสนับสนุนการจัดการนำของเสียและน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังมีการแสดงข้อมูลด้านคาร์บอนฟุตพริ้้นท์ (Carbon footprint) บนฉลากของผลิตภัณฑ์บางชนิดของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การจัดหาอย่างรับผิดชอบและการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบคือพื้นฐานสำคัญของระบบงานห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน บริษัทฯ แสวงหาแหล่งในการจัดหาวัตถุดิบสำคัญของบริษัทฯ อย่างรับผิดชอบและยั่งยืน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดล BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Biological) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยได้ลงทุนในการพัฒนาและการจัดหาบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้วัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดปริมาณกระดาษและพลาสติก พร้อมทั้งสามารถช่วยยืดอายุของอาหารได้ เพื่อช่วยลดการเกิดขยะอาหาร ในขณะที่ยังมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของอาหารซึ่งยังเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ บริษัทฯ มีกรอบการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเน้นการใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือก ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวให้ลดลง

การบริหารจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการด้านอาหารแบบครบวงจรชั้นนำ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสูญเสียอาหารมีปริมาณมากเพียงใด และมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหารตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารด้วยการส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยในระดับราคาที่ยอมรับได้

ในกิจการร้านอาหารและการบริการด้านอาหารของบริษัทฯ มีการพัฒนาและนำโครงการนำร่องด้านการจัดการขยะอาหารมาใช้ และปรับใช้แนวปฏิบัติเพื่อลดขยะอาหารเป็นศูนย์ โดยมีการควบคุมปริมาณวัตถุดิบและส่วนประกอบอาหารในคลังสินค้าให้มีการหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการนำวัตถุดิบเหลือจากการปรุงอาหาร ซึ่งรวมถึงเศษผัก เปลือกไข่ เนื้อไหม้ที่บริโภคไม่ได้ และอาหารเหลือจากจานอาหารของลูกค้ามาจัดแยกประเภท และกำจัดทิ้งเป็นขยะอาหารโดยแยกจากขยะชนิดอื่น ก่อนนำไปทิ้ง เพื่อให้ผู้กำจัดขยะสามารถนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น เช่น การฝั่งกลบหรือนำไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ เช่น น้ำมันพืชที่ใช้ปรุงอาหารแล้วของร้านเชสเตอร์ จะนำไปขายให้แก่ผู้รับซื้อไปผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล เป็นต้น

อาหารส่วนเกิน ซึ่งเป็นอาหารที่ใกล้หมดอายุ และนำไปจำหน่ายไม่ได้ แต่ยังสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิดใช้ มีการนำส่งไปยังชุมชนใกล้เคียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับภาคธุรกิจท้องถิ่นในการร่วมกันขจัดความหิวโหย และลดปริมาณอาหารส่วนเกินและขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบ นอกจากนี้ ยังมีการขายอาหารที่หมดอายุหรือไม่สามารถบริโภคได้ให้แก่ผู้รับซื้อเพื่อนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำเพื่อลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบอีกด้วย

www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x