เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่
สังคมโลกและความพึงพอใจของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อความสำเร็จและเพิ่มคุณค่าขององค์กร ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีข้อจำกัดด้านเงินทุน เทคโนโลยี และอื่นๆ1 การเปลี่ยนจากการผลิตทั่วไปสู่การผลิตเชิงนวัตกรรม หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าจึงมีความสำคัญยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร ขณะที่โลกกำลังเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว คนในประเทศใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ และกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ดังนั้น แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารจึงเน้นอาหารฟังก์ชัน อาหารเพื่อสุขภาพ หรือสารสกัดทางโภชนาการเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูง รวมไปถึงกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีการเก็บรักษาและการขนส่งอาหาร เป็นต้น2
  1. สู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม, ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์, ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, ประชาชาติออนไลน์, 2562.
  2. นวัตกรรมอาหาร, ดร.เพ็ญศิริ แก้วทอง และ ดร.สุพัตรา กาญจนประทุม, คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย, 2562.

การดำเนินการ

บริษัทให้ความสำคัญในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพในด้านคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ ด้วยกระบวนการที่มีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสุขภาพที่ดี ราคาเข้าถึงได้ และมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกในแต่ละวัย และในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งมีการเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิต

แนวโน้มของผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกจากให้ความสำคัญกับคุณภาพและรสชาติอาหารแล้ว ยังเน้นเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อดูแลสุขภาพ ห่างไกลโรค และมีชีวิตที่ยืนยาวอีกด้วย บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาอาหารให้เหมาะสมกับสุขโภชนาการและความต้องการสารอาหารของแต่ละวัยและสภาวะร่างกายที่แตกต่างกัน ภายใต้ “หลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น” ด้วยการวิจัยและพัฒนาอาหารทุกเมนูด้วยความใส่ใจและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ในการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ

www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x