เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่
การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่พนักงานและคนงานภายในและคู่ค้าธุรกิจภายนอกบริษัท เราจึงมุ่งมั่นเสริมรากฐานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles: UNGP) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) อีกทั้ง เราได้สนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจด้วย
1 ILO: World Employment and Social Outlook: Trends 2019 (2019).
แนวทางการบริหารจัดการ
 • บริษัทประกาศความมุ่งมั่นและกำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชน ด้วยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัท เพื่อแสดงความชัดเจนในการต่อต้านการละเมิดกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม
 • บริษัทปลูกฝังการเคารพด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กรผ่านนโยบายที่เกี่ยวข้องและสื่อสารนโยบายฯ กับพนักงานและคู่ค้าธุรกิจ เพื่อเสริมความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • บริษัทมีการตรวจประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประจำ เพื่อระบุและปรับปรุงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • บริษัทเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งนำประเด็นมาพิจารณาในการบริหารจัดการ

การดำเนินการ

บริษัทเชื่อว่าเมื่อใดที่พนักงานตระหนักรู้ถึงคุณค่าของงานที่ตนเองรับผิดชอบและเคารพในความแตกต่างของผู้อื่น จะนำไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและคุณค่าร่วมให้กับสังคม บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจในสิทธิของพนักงานทุกคนและเคารพในความแตกต่างตามประกาศถ้อยแถลงการณ์เรื่องการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ (Statement on Slavery and Human Trafficking) และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัท ขณะเดียวกัน บริษัทยังดำเนินนโยบายการดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบและใส่ใจ เพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขระหว่างการทำงาน

บริษัทเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับความแตกต่างและความหลากหลายทางความคิด ทักษะและประสบการณ์ของพนักงาน เพราะเราเชื่อว่าความหลากหลายนั้นสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานในการขับเคลื่อนบริษัทไปอย่างยั่งยืน เราได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร ซึ่งรวมไปถึงนโยบายความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง นโยบายด้านการจ้างงานและการบริหารแรงงาน และ นโยบายเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติและการต่อต้านล่วงละเมิด จุดมุ่งหมายของบริษัทคือการปกป้องพนักงานในทุกระดับ และไม่ประนีประนอมต่อการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ อันเนื่องมาจาก เชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ที่มาของครอบครัว ความเชื่อ ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ รูปร่างลักษณะภายนอก ความทุพพลภาพ ความคิดทางการเมือง และ สถานภาพการสมรส นอกจากนี้ บริษัทยังป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดและการคุกคามในทุกรูปแบบ ซึ่งได้นำหลักการนี้ไปใช้กับพนักงานทุกระดับในการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทได้ผนวกเป้าหมายการพัฒนาที่อย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals of the United Nations: SDGs) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศ โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้หญิงในองค์กรของเรา เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการดำเนินธุรกิจและต่อพนักงาน บริษัทมีแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวนโยบาย ดังนี้
 • ผู้นำต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
 • ส่งเสริมให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
 • เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและความเคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง
 • ยึดหลักการไม่เลือกปฏิบัติและมีความเสมอภาคในโอกาส อันรวมถึงการยกย่องชมเชยพนักงานอย่างเหมาะสม
 • หัวข้อ ดาวน์โหลด
  นโยบายสิทธิมนุษยชน
  นโยบายการไม่เลือกปฎิบัติ
  นโยบายการต่อต้านการล่วงละเมิดและการคุกคาม
  www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
  x