เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่
การเข้าถึงอาหารและความรู้เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน

จากการศึกษาพบว่า เด็กที่ประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการจะเรียนรู้ได้ช้ากว่าเด็กที่ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน โดยในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่เป็นเด็กประถมซึ่งอยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาถึง 66 ล้านคน 1 นอกจากนี้ยังพบว่า แนวโน้มการเสียชีวิตของประชากรไทยในอนาคตจะสูงขึ้นโดยมีปัจจัยหลักมาจากการใช้ชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ และขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น 2 โดยองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า กว่าร้อยละ 80 ของประชากรโลกในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) ในขณะที่ร้อยละ 73 ของการเสียชีวิตของประชากรไทยมีสาเหตุจากกลุ่มโรค NCDs นี้ และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต 3 ดังนั้น บริษัทในฐานะผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรจึงถือเป็นความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชน การส่งเสริมทักษะความรู้ด้านโภชนาการและการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เหมาะสมตามช่วงวัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อาหารแก่ผู้บริโภค ตามนโยบายคุณภาพ ผ่านมาตรการเชิงรุกด้วยการประเมินความเสี่ยง ควบคู่กับมาตรการเชิงรับด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ มาตรการเรียกคืนสินค้า การรับฟังเสียงสะท้อนและการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า และได้รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระ (Third Party) พร้อมสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย ดังนั้นการร่วมกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชน จึงถือเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน

1 World Food Program เว็บไซต์: https://www.wfp.org/stories/6-reasons-next-generation-needs-us-solve-hungefa-rotate-180
2 กลุ่มโรค NCDs, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ: https://www.thaihealth.or.th
3 กลุ่มโรค NCDs, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ: https://www.thaihealth.or.th
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x