เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่
การบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานตลอดจนผู้รับเหมา ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และมุ่งใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินงานภายใต้นโยบายและมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO14001, ISO45001, และ ISO50001 และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างเคร่งครัด โดยมีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและประเด็นความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในระดับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัททุกหน่วยงาน
หัวข้อ ดาวน์โหลด
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x