เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่
ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของเรา ในทุกวันบรรจุภัณฑ์กว่าพันล้านชิ้นถูกนำมาใช้บรรจุสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค แต่ในขณะเดียวกันหากเราไม่สามารถนำบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์อีกได้ ปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างแน่นอน ประมาณการกันว่าขยะพลาสติกส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมคิดเป็นเงินมูลค่ากว่า 40 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี และหากเรายังคงใช้บรรจุภัณฑ์อย่างฟุ่มเฟือยภายในปี 2593 ปริมาณขยะพลาสติกในท้องทะเลรวมกันอาจมีน้ำหนักมากกว่าปลาทั้งหมดในท้องทะเล วิกฤตการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมนุษย์ในอนาคตอย่างแน่นอน อีกทั้งปัญหาขยะทะเลยังเป็นประเด็นสำคัญที่คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจ

การดำเนินการ

บริษัทไม่หยุดนิ่งในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการใช้งานตลอดอายุบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การปกป้องผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง การบริโภค รวมทั้งการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถยืดอายุของอาหารให้ยาวนานขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาขยะอาหาร (Food Waste) ได้อีกด้วย
บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด บริษัทได้มีแนวทางเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ไม่สัมผัสอาหาร (Secondary Packaging) ที่มีการนำวัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ กล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่งมีสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลถึงร้อยละ 85 นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการด้านการลดการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์กระดาษและพลาสติกร่วมด้วย โดยการลดความหนา ขนาด หรือ ปรับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ขณะที่ยังคงรักษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการปกป้องผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยและคงคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการไว้อย่างสมบูรณ์ด้วย
นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาถาดพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) จากวัสดุธรรมชาติที่หมุนเวียนได้ (Renewable Resources) ที่เรียกว่า Polylactic Acid (PLA) ซึ่งย่อยสลายได้โดยนำมาใช้กับสินค้ากลุ่มหมูสดและไก่สดแช่เย็น เป็นรายแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x