เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่
องค์กรนานาชาติ ชมฟาร์มไก่อัจฉริยะ ซีพีเอฟ ต้นแบบการผลิตอาหารคุณภาพสู่ผู้บริโภค
25 ม.ค. 2567
องค์กรนานาชาติ ชมฟาร์มไก่อัจฉริยะ ซีพีเอฟ ต้นแบบการผลิตอาหารคุณภาพสู่ผู้บริโภค

กรมปศุสัตว์ และสมาชิกองค์กรการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) จาก 19 ประเทศ ชื่นชมฟาร์มกรอกสมบูรณ์ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  เป็นต้นแบบฟาร์มไก่อัจฉริยะ (Smart Farm) ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัยช่วยยกระดับประสิทธิภาพการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์   พร้อมจะนำความรู้และแนวทางไปถ่ายทอดและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยทั่วเอเชียแปซิฟิก ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับภูมิภาค


นางสาวรัชฎา อสิสนธิสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการพิเศษ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่า การเยี่ยมชมฟาร์มกรอกสมบูรณ์ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกองค์กร APO ทั่วเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นข้าราชการ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และเกษตรกรได้เรียนรู้ระบบฟาร์มอัจฉริยะ รวมถึงนำข้อดีและแนวปฏิบัติที่ดีในการเลี้ยงไก่เนื้อ ประยุกต์ใช้พัฒนาภาคปศุสัตว์ของภูมิภาคให้ทันสมัยตั้งแต่ระดับเกษตรกรจนถึงระดับนโยบาย รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีขีดความสามารถสูงขึ้น


“ขอขอบคุณ ซีพีเอฟ ที่ให้สมาชิก APO ได้ร่วมศึกษาดูงานและความสำเร็จของระบบฟาร์มอัจฉริยะของการเลี้ยงไก่ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคปศุสัตว์จาก 19 ประเทศในเอเชียจะได้นำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะของการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศต่อไป ซึ่งจะช่วยสร้างประโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและการสร้างความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคเอเชีย” นางสาวรัชฎา กล่าว


รองศาสตราจารย์ มุกุนด์ มโรเตรา คาดำ (Dr. Mukund Marotrao Kadam) อาจารย์ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสัตว์ปีก ภาควิชาสัตว์ปีก มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สัตว์และประมงมหาราษฏระ เมืองนาคปุระ ประเทศอินเดีย กล่าวว่า สมาชิก APO ที่มาจากหลายประเทศประทับใจและได้รับความรู้เรื่องการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี รวมถึงระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ในฟาร์มอัจฉริยะของซีพีเอฟ และจะนำความรู้ที่ได้จากวันนี้ ส่งต่อให้กับเกษตรกร นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาภาคปศุสัตว์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


นายสุรเชษฐ ปิ่นเกล้า ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการพัฒนา "ฟาร์มอัจฉริยะ" (Smart Farm) ที่ทันสมัย และคำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพสูง ปลอดภัย ปลอดสารสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ฟาร์มกรอกสมบูรณ์  ได้รับคัดเลือกจากกรมปศุสัตว์ให้เป็นต้นแบบสำหรับการศึกษาดูงานของสมาชิกองค์กรการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย จาก 19 ประเทศ ที่มาร่วมงานสัมมนานานาชาติ Multicountry Observational Study Mission on smart Poultry Farming  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์และจัดการสวัสดิภาพสัตว์  เพื่อนำไปเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรรายย่อยได้สามารถเพิ่มผลผลิต พัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์


ฟาร์มกรอกสมบูรณ์ เป็นฟาร์มไก่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ระบบดิจิทัล และกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ  ในการบริหารและการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ เช่น ระบบให้อาหารและน้ำ การควบคุมอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสัตว์ในแต่ละช่วงวัย ใช้เทคโนโลยี IoT  ในการแสดงผลการเลี้ยงความเป็นอยู่และดูแลสุขภาพของสัตว์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้เนื้อไก่ปลอดภัย ปราศจากยาปฏิชีวนะ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ไก่เบญจา ไก่เลี้ยงด้วยซูเปอร์ฟู้ดชั้นดี เติบโตแข็งแรงตามธรรมชาติ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะและสารเร่งโตตลอดการเลี้ยงดู และยังมีโอเมก้า 3 สูง การันตีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก อาทิ รางวัล “สุดยอดรสชาติอาหารระดับโลก ประจำปี 2022” หรือ Superior Taste Award 2022 จากสถาบันชั้นนำของโลก International Taste Institute และ “สุดยอดสินค้านวัตกรรมระดับโลก” (Top Innovative Product) จากงาน Thaifex 2019


ทั้งนี้ องค์กรการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย เป็นองค์การระหว่างประเทศของรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพให้กับประเทศสมาชิก สำหรับการเยี่ยมชมฟาร์มกรอกสมบูรณ์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนานานาชาติ Multicountry Observational Study Mission on Smart Poultry Farming  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปศุสัตว์ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ และผู้ประกอบการ SME ในภาคปศุสัตว์


กิจกรรมอื่น ๆ
CPFGS ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้บริโภค ชู NutriMax อาหารทางการแพทย์ สูตรครบถ้วนพร้อมรับประทาน ในงานประชุมวิชาการแพทย์ฯ 
13 ก.พ. 2567
CPFGS ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้บริโภค ชู NutriMax อาหารทางการแพทย์ สูตรครบถ้วนพร้อมรับประทาน ในงานประชุมวิชาการแพทย์ฯ 
Chester’s x ชาตรามือ เขย่าเมนูใหม่สุดแหวกแนว! ‘ไก่ & ฟรายส์ ชาไทยตรามือ’ ฟิวชั่นคาวหวาน ผสานความอร่อยแบบคาดไม่ถึง
25 ม.ค. 2567
Chester’s x ชาตรามือ เขย่าเมนูใหม่สุดแหวกแนว! ‘ไก่ & ฟรายส์ ชาไทยตรามือ’ ฟิวชั่นคาวหวาน ผสานความอร่อยแบบคาดไม่ถึง
ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาอาหารดีต่อใจ ดีต่อโลก เปิดตัวถาดไข่ไก่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100%
09 ม.ค. 2567
ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาอาหารดีต่อใจ ดีต่อโลก เปิดตัวถาดไข่ไก่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100%
'ซีพี อูโอริกิ' ปักหมุด 'โลตัส สุขุมวิท 50-แม็คโคร ศรีนครินทร์' เสิร์ฟความสดอาหารทะเลคุณภาพ ระดับโอมากาเสะ ส่งตรงจากแดนปลาดิบ
30 ต.ค. 2566
'ซีพี อูโอริกิ' ปักหมุด 'โลตัส สุขุมวิท 50-แม็คโคร ศรีนครินทร์' เสิร์ฟความสดอาหารทะเลคุณภาพ ระดับโอมากาเสะ ส่งตรงจากแดนปลาดิบ
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x