เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้
ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. กำหนดนโยบายหลักและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อันรวมถึง จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
  2. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์และแนวทางด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษั
  3. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทรา
  4. ทบทวนเป้าหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  5. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x